Sygdom

Hvis en tandlæge bliver 100 % erhvervsudygtig som følge af sygdom og/eller ulykke i mere end 15 på hinanden følgende hverdage, kan der søges dagpengeydelser fra Tandlægernes Tryghedsordninger (TDLT).


Udbetaling af dagpenge

Der kan udbetales dagpengeydelse fra 16. sygehverdag og i maksimalt 1 år (238 hverdage).

Ved sygdom hvor første sygehverdag er før 1/1 2017 dækkes, i de første 10 uger (50 dage), 210 % af den sygemeldte tandlæges (samt eventuel tandplejers) omsætning i henhold til Tandlægeoverenskomsten (tidligere sygesikringsomsætningen). I den efterfølgende sygdomsperiode ændres udbetalingsprocenten til 130 %.

Ved sygdom hvor første sygehverdag er 1/1 2017 eller senere, dækkes, i de første 22 uger (110 dage), 210 % af den sygemeldte tandlæges (samt eventual tandplejers) omsætning i henhold til Tandlægeoverenskomsten (tidligere sygesikringen). I den efterfølgende sygdomsperiode ændres udbetalingsprocenten til 130 %.

Såfremt en tandlæge på udbetalingstidspunktet er fyldt 65 år og klinikken sælges, vil der maksimalt kunne udbetales sygedagpenge i 3 måneder fra salgsdatoen (ejerskifte), hvis tandlægen samtidig ophører med at arbejde.

Beregning af omsætning

Beregningsgrundlaget er den sygemeldte tandlæges samt eventuel andel af tandplejers omsætning i henhold til Tandlægeoverenskomsten det sidste hele kalenderår før 1. sygedag.

Hvis tandlægen har mulighed for at gå delvist i arbejde igen, efter at have været helt sygemeldt i 15 hverdage, beregnes tilsvarende delvise dagpenge. I tilfælde af delvis erhvervsudygtighed vil tandlægens (samt eventuel tandplejers) egen omsætning i henhold til Tandlægeoverenskomsten blive modregnet i ydelsen fra TDLT.

Hvem modtager ydelsen?

Sygedagpengeydelser udbetales altid til klinik/klinikejer/arbejdsgiver svarende til det CVR-nr./ydernummer, der senest har indbetalt til dagpengeordningen. Dette gælder også for ansatte i eget selskab.

Dog kan der være tilfælde, hvor ansættelsesforholdet ophører, mens klinik/klinikejer/arbejdsgiver modtager dagpenge. I sådanne tilfælde overgår udbetalingen til den ansatte selv, så længe betingelserne for dagpengeudbetalinger fortsat er gældende og den ansatte er berettiget til at modtage ydelserne.

Materiale til brug for ansøgning om ydelse skal rekvireres hos Tandlægernes Tryghedsordninger på tlf.: 39 46 00 80.

Yderligere information finder du under "Download relevant materiale" i højre spalte.

 
 
 
Kontakt og bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op